پنج‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1384
بخاطر کی؟

ازم پرسید به خاطر کی زنده هستی؟

 با اینکه دوست داشتم با تموم وجودم داد بزنم به خاطر تو!  بهش گفتم: به خاطر هیچ کس.

 پرسید پس به خاطر چی زنده هستی؟ با اینکه دلم داد می زد به خاطر دل تو ... با یه بغض غمگین بهش گفتم: به خاطر هیچی.

 ازش پرسیدم: تو به خاطر چی زنده هستی؟

 در حالیکه اشک تو چشاش جمع شده بود گفت: به خاطر کسیکه به خاطر هیچ زنده هست...

دلا