شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1385
گفت و گو

گفتم دل و جان در سر کارت کردم           هر چیز که داشتم نثارت کردم

گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی           آن من بودم که بی قرارت کردم

papeli