دوشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1385
حیرانی

هرذات که در تصرف دوران است                  اندر طلب نور یقین حیران است

هر ذره که در سطح هوا گردان است         سرگشته این وادی بی پایان است

*  *  *  *  *

چندان که نگاه میکنم حیرانی است         سرگشتگی و بی سر و بی سامانی است

در بادیه ای که دانشش نادانی است            گردون را بین که جمله سرگردانی است