شنبه 21 مرداد‌ماه سال 1385
رزم رستم و ویروس

رزم رستم و ویروس

 

کنون رزم virus و رستم شنو

 

دگرها شنیدستی این هم شنو

 

 

که اسفندیارش یکی disk داد

 

بگفتا به رستم که ای نیکزاد

 

 

در این disk باشد یکی file ناب

 

که بگرفتم از سایت افراسیاب

 

 

برو خرمی کن بدین disk هان

 

که هم نون و هم آب باشد در آن

 

 

تهمتن روان شد سوی خانه اش

 

شتابان به دیدار رایانه اش

 

 

دگر صبر آرام و طاقت نداشت

 

مر آن disk را در drive اش گذاشت

 

 

نکرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت

 

یکی list از root دیسکت گرفت

 

 

در آن disk دیدش یکی file بود

 

بزد enter آنجا و اجرا نمود

 

 

به ناگه چنان سیستمش کرد hang

 

که رستم در آن ماند مبهوت و منگ

 

 

تهمتن کلافه شد و داد زد

 

ز بخت بد خویش فریاد زد

 

 

چو تهمینه فریاد رستم شنود

 

بیامد که لیسانسش رایانه بود

 

 

بدو گفت رستم همه مشکلش

 

وزان disk و برنامه قابلش

 

 

چو رستم بدو داد قیچی و ریش

 

یکی دیسک bootable آورد پیش

 

 

یکی toolkit اندرآن disk بود

 

بر آورد آن را و اجرا نمود

 

 

به ناگه یکی رمز virus یافت

 

پی حذف امضای ایشان شتافت

 

 

چو virus را نیک بشناختش

 

مر از bootsector بر انداختش

 

 

یکی ضربه زد بر سرش toolkit

 

که هر byte آن گشت هشتاد bit

 

 

به خاک اندر افکند virus را

 

تهمتن به رایانه زد بوس را

 

 

چنین گفت تهمینه با شوهرش

 

که این بار بگذشت از پل خرش

 

 

دگر بار برنامه این سان مکن

 

ز رایانه اصلا تو صحبت مکن